Showcase

Nevastane

550×150 pixels – Vakblad Voedingsindustrie

336×280 pixels – EVMI

1080×1080 pixels – V1

1080×1080 pixels – V2

750 x500 – EVMI

300 x 300 – Maakindustrie

560 x 824 – Vakblad Voedingsindustrie (Advertorial B)

590 x 380 – Vakblad Voedingsindustrie (Advertorial C)